welcome欢迎光临威尼斯 _ 主页欢迎您

welcome欢迎光临威尼斯 >> 学院概况 >> 学术机构

学术机构

作者:       发布: 2018-05-24

打印

                           院学术委员会

主 席:

吕继强

成 员:

刘建伟、蒋燕玲、伍前红、白琳、刘连忠、李云春、兰雨晴、夏春和、尚涛、关振宇

秘 书:

张小明

                           院学位委员会

主 席:

刘建伟

副主席:

伍前红、吕继强

成 员:

白琳、兰雨晴、李建欣、李云春、刘连忠、吕继强、郎波、夏春和

秘 书:

研究生教学秘书

                            院职称评定委员会

主 席:

刘建伟

成 员:

蒋燕玲、伍前红、刘连忠、吕继强、白琳、李云春、吴俊杰、张学军

秘 书:


                            教授委员会

成 员:

兰雨晴、刘建伟、刘连忠、伍前红、李云春、李建欣、吕继强、吴俊杰、苏东林

本科教学指导委员会
主任: 刘连忠
副主任: 伍前红、张小明
委员: 刘建伟、白琳、尚涛、高莹、毛剑、郭华、徐同阁、张宗洋
本科教学督导组
组长: 刘建伟
副组长: 蒋燕玲、伍前红
成员: 刘连忠、吕继强、白琳、尚涛、高莹、毛剑、郭华、宋晓、徐同阁、张小明

备注:按姓氏笔画顺序排序